vaučeri za odmor u srbiji

Kako do besplatnih vaučera za odmor u Srbiji

Preuzimanjem besplatnih vaučera za smeštaj u Srbiji dobijate mogućnost da, veoma povoljno, obezbedite za sebe trenutke aktivnog odmora u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice.

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja

>>> Spisak banja u Srbiji u našoj ponudi >>>

Osnovne informacije:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:
– njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i sl;
– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera;
– vaučer se može koristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći;
– vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa za smeštaj veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa za smeštaj manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
– vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2018. godine.

  • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Korisnici vaučera mogu biti:

1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario  danom podnošenja prijave.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.
Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 30.12.2016. godine biće sedmično ažurirana novopristiglim prijavama.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Popunjena Prijava,  sa  potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Obrazac Prijave.
Prijavu treba popunjavati ručno, čitko i obavezno potpisati. Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja  da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan i overen od strane Ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.
Uz Prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:
1)    Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
2)    Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose i original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi  isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).
Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

PODNOŠENJE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANJE

Po objavljivanju liste Ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik  vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte ili pasoša, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Tako kompletirana prijava se predaje  isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije.
Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana. Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP  „Pošta Srbije”.
Neblagovremene, nepotpune , kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

V   VAUČER, NAČIN DOSTAVE I  REALIZACIJA

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane  podatke  o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

  • Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
  • Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.
  • Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
  • U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik   predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.
  • Korisnik  vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

VI OSTALE INFORMACIJE

MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLJIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENJE.
U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs ,   kao i na brojeve telefona:  011/3122853 i 011/3122867.

Preporučeni objekti u našoj ponudi gde možete iskoristiti besplatne vaučere

Vrnjačka banja Vila Top Hill

vrnjacka banja top hill
Vila Top Hill Radosavljević se nalazi na uzvišenju zvanom Sunčani breg i udaljena je svega 700 m od centra Vrnjačke Banje, odakle se pruža pogled na prelepo prirodno okruženje banje

Sokobanja Vila Milsa Lux

sokobanja milsa lux vila
jedinstvenim izgledom koji pleni, modernim i komfornim smeštajem, lepo uređenim dvorištem sa kafe – barom i otvorenim bazenom (4.5m x 8m, dubina 1.2m) sa ležaljkama i suncobranima, Vila Milsa Lux će učiniti Vaš boravak u Sokobanji prijatnim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *