putarina beograd nis

Cene putarina u Srbiji

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je došlo do korekcije cena putarina kroz Srbiju.

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da je Odlukom o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta – putarina, (Sl. glasnik RS, broj 68/18) izvršeno usklađivanje deviznog cenovnika putarine sa važećim kursom evra.

Prethodni devizni cenovnik putarine je bio obračunat na osnovu kursne liste br. 218, Narodne Banke Srbije, na dan 13. 11. 2014. godine, kada je srednji kurs evra iznosio 120,3918 dinara. Usklađivanje deviznog cenovnika za naplatu putarine odnosno promene cena izraženih u evrima se tada vršilo u skladu sa promenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije od +/- 3%.

Tokom 2018. godine, kurs dinara je bio značajno niži od navedenog kursa u 2014. i kako je stabilan duži vremenski period, JP „Putevi Srbije“ je, uz saglasnost Vlade Republike Srbije izmenilo prethodnu Odluku u delu koji se odnosi na kriterijume za usklađivanje deviznog cenovnika putarine.

Na osnovu nove odluke, sadašnji devizni cenovnik je obračunat po kursnoj listi br. 173 od 10. 9. 2018. godine i srednjem kursu evra od 118,2951 dinara.

Na osnovu nove odluke, usklađivanje deviznog cenovnika će se vršiti pri promeni zvaničnog srednjeg kursa evra prema dinaru od +/- 1%.

Nova odluka definiše i zaokruživanje cena u evrima tako da vrednost od: 0,01-0,49 se zaokružuje na 0,50 evra, a od 0,51- 0,99 na 1,00 evro.

U prilogu dostavljamo novi devizni cenovnik putarine, koji na stupa na snagu 15. septembra 2018. godine.

Pregled kategorija:

Ia kategorija

  • motorna vozila sa karakteristikama motocikla, motornog trocikla i četvorocikla

I kategorija

  • motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m mereno kod prve osovine
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

II kategorija

  • motorna vozila sa dve osovine i visine jednake ili niže od 1,3m kod prve osovine, sa prikolicom
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg

III kategorija

  • motorna vozila sa dve ili tri osovine, visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine, a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg
  • motorna-kombi vozila sa dve osovine i ukupne visine veće od 1,9m, a čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom

IV kategorija

  • motorna vozila sa četiri i više osovina (računajući i osovine prikolica) visine veće od 1,3m mereno kod prve osovine a čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *