turisticke agencije letovanje

APR izdao 262 nove licence turističkim agencijama

Agencija za privredne registre je do 3. februara izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji su u proteklih mesec dana uskladili svoje poslovanje sa novim Zakonom o turizmu, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.

Prema navodima iz APR-a, zaklјučno sa 3. februarom, iz Registra turizma je izbrisano 215 turističkih agencija kojima su prestale da važe licence izdate po odredbama propisa koji je bio na snazi do dana početka primene novog zakona.

Te agencije su izgubile status organizatora putovanja i ne mogu da obavlјaju delatnost sve dok ne dobiju nove licence. Registracione prijave za izdavanje licence podnelo je 140 turističkih agencija i ti postupci se trenutno vode u Agenciji, koja je tokom vikenda radila kako bi obradila što veći broj predmeta i izdala licence turističkim agencijama koje su ispunile propisane uslove i na vreme podnele zahtev Agenciji za privredne registre“, kaže se u saopštenju.

Nove licence, razvrstane u propisanu kategoriju prema novom zakonu, važiće 3 godine od datuma donošenja rešenja o izdavanju licence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *